Sut i gyflwyno Sylwadau

Mae’r Comisiwn wedi gwneud trefniadau i drydydd partïon gyflwyno sylwadau yn ymwneud â’r Asesiad hwn. Er mwyn ein galluogi i symud ymlaen â’r Asesiad yn amserol, dim ond sylwadau a gyflwynir rhwng Dydd Mawrth 18 Ionawr a Dydd Llun 14 Mawrth 2011 am 5pm fydd yn cael eu hystyried.

Gallwch ymateb trwy:

Rhadbost at:
The Section 31 Assessment Team
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
RHADBOST RRLL-GHUX-CTRX
Arndale House, Arndale Centre
Manchester, M4 3AQ

E-bost at: HMTreasuryS31@equalityhumanrights.com. Sicrhewch fod y gair Sylwadau (Representation) yn ymddangos fel testun y neges.

Bydd y Comisiwn yn ystyried sylwadau yn ymwneud â’r Cylch Gorchwyl. Ni fydd yn ystyried sylwadau nad ydynt yn ymwneud â’r Asesiad fel y’i diffiniwyd yn y Cylch Gorchwyl.

Mae’r Comisiwn yn ystyried fod y materion canlynol tu allan i gwmpas Cylch Gorchwyl yr Asesiad ac felly ni fydd yn ystyried unrhyw sylwadau ar y materion hyn:

  • Sylwebaeth wleidyddol neu ddehongliad o’r newidiadau polisi a gyhoeddwyd yn yr Adolygiad o Wariant 2010.
  • Grwpiau cydraddoldeb nad ydynt wedi eu cynnwys dan grwpiau cydraddoldeb sector cyhoeddus presennol, h.y. oed, cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd neu gred.

Pe gyflwynir sylwadau sydd tu allan i gwmpas yr Asesiad, bydd y Comisiwn yn cysylltu â’r ffynhonnell ac yn eu hysbysu o’n penderfyniad a’r rhesymau pam ein bod yn ystyried eu bod tu hwnt i gwmpas yr Asesiad.

Chwiliwch am ragor o wybodaeth ar ein gwefan neu cysylltwch â’r Llinell Gymorth os bydd gennych unrhyw gwestiynau i’r Comisiwn parthed ei safbwynt ar newidiadau polisi sydd wedi eu cynnwys yn yr Adolygiad o Wariant 2010.

Ffôn: 0845 604 6610
Ffôn Testun: 0845 604 6620

Cyfrinachedd

Bydd unrhyw beth a ddywedwch wrthym yn cael ei drin fel cyfrinachol ac ni fydd yn cael ei asio ymlaen at unrhyw sefydliadau eraill. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei recordio a’i storio’n ddiogel a’i ddefnyddio i ddibenion yr Asesiad hwn yn unig.

Fodd bynnag, efallai yr hoffem gyhoeddi detholiad o Sylwadau ynghyd â’n hadroddiad terfynol. Os nad ydych yn hapus i ni gyhoeddi’r wybodaeth yr ydych yn cyfrannu, rhowch wybod i ni wrth gyflwyno’ch sylwadau.

back to top