Cylch Gorchwyl

Asesiad Adran 31 o Drysorlys EM: Cylch Gorchwyl

Mae gan yr Asesiad y Cylch Gorchwyl canlynol, mae’r rhain yn esbonio cwmpas a phwrpas yr Asesiad:

 1. Asesu i ba raddau, ac ym mha fodd, y mae Trysorlys EM wedi bodloni Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus[1] wrth gyflawni ei swyddogaethau parthed yr Adolygiad o Wariant 2010, ond gan ystyried unrhyw ddigwyddiadau a dadansoddiadau cyllidol perthnasol blaenorol, yn cynnwys Cyllideb argyfwng y Llywodraeth, ble fo’n briodol.
 2. Asesu i ba raddau, ac ym mha fodd, y mae Trysorlys EM wedi ystyried materion cydraddoldeb wrth asesu opsiynau polisi parthed y swyddogaethau y cyfeirir atynt yng Nghylch Gorchwyl 1 (uchod).
 3. Pennu ar ba gamau o ffurfio, mireinio, datblygu a gweithredu polisi y mae’r Dyletswyddau Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus yn berthnasol a p’un a yw’r trysorlys wedi gweithredu’n gymesur, o fewn cyd-destun ei swyddogaethau, i:
  ► gasglu tystiolaeth i’w alluogi i wneud penderfyniadau sy’n talu sylw dyledus i’r angen i hyrwyddo cyfle cyfartal
  ► defnyddio data perthnasol i ddadansoddi’r effaith ar amrywiaeth gwariant cyhoeddus, treth a pholisïau i hyrwyddo gallu cynhyrchu a thwf
  ► ystyried dewisiadau polisi neu weithredoedd lliniarol
 4. Ystyried p’un a yw, ac i ba raddau, y mae o fewn swyddogaethau Trysorlys EM i asesu effaith gronnol polisïau’r Llywodraeth, ac os felly, p’un a yw wedi talu sylw dyledus i’r Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn y swyddogaeth honno.
 5. Ble fo Trysorlys EM yn dibynnu ar unrhyw adran arall i nodi ac ystyried unrhyw effaith anghymesur o unrhyw un o’i gynigion neu bolisïau parthed y swyddogaethau y cyfeirir atynt yng Nghylch Gorchwyl 1 ac i gymryd camau lliniarol fel fo angen, i asesu:
  ► i ba raddau y mae’n gymesur, briodol ac/neu amserol, i adael yr asesiad hwnnw i adran neu adrannau eraill
  ► i ba raddau o fewn cyd-destun swyddogaethau Trysorlys EM y mae wedi cynorthwyo a hwyluso adran neu adrannau eraill i wneud hynny
 6. Nodi meysydd o arfer da, os o gwbl, o ran cydymffurfio â Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
 7. Nodi meysydd o ddiffyg cydymffurfiad, os o gwbl, o ran cydymffurfio â Dyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.

Nodiadau

[1] Mae dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol y sector cyhoeddus yn cynnwys y dyletswyddau dan a. 71(1) Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976, a. 76A Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975, ac a. 49A y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 (fel y’i diwygiwyd).

back to top