Ymgynghoriadau Mesur Cydraddoldeb

Ar hyn o bryd mae’r Comisiwn yn dechrau ar broses ymgynghori i gefnogi gweithredu’r Mesur Cydraddoldeb.

Y Mesur Cydraddoldeb newydd yw’r darn mwyaf arwyddocaol o ddeddfwriaeth gydraddoldeb ers blynyddoedd lawer. Bydd yn symleiddio, cyflymu a chryfhau’r gyfraith, rhoi gwell ddiogelwch i unigolion rhag gwahaniaethu annheg a bydd yn ei gwneud hi’n haws i gyflogwyr a chwmnïau i ddeall eu cyfrifoldebau. Hefyd bydd yn gosod safon newydd i’r sawl sy’n darparu gwasanaeth i drin pawb ag urddas a pharch.

Ymgynghori ar ganllawiau anstatudol: cyflogaeth, gwasanaethau a swyddogaethau cyhoeddus, ac addysg

Yn unol â’n pwerau statudol, mae’r Comisiwn yn cynhyrchu canllawiau anstatudol i gwmpasu pob agwedd ar y Mesur Cydraddoldeb unwaith y daw i rym. Prif ddiben y canllawiau hyn yw helpu pobl i ddeall y Ddeddf Cydraddoldeb a sut fydd yn effeithio arnynt.

Rydym yn gwbl ymwybodol y dylai’r canllawiau adlewyrchu anghenion, disgwyliadau ac iaith y bobl sy’n bwriadu’i defnyddio. Mae llawer o sefydliadau ac unigolion eisoes wedi rhannu eu syniadau â ni ar beth yw canllawiau da yn eu tyb hwy, a beth maen nhw’n disgwyl ei weld yn ein dogfennau. Rydym yn gwerthfawrogi’u mewnbwn. Nid yw’r cam nesaf hwn - yr ymgynghori cyhoeddus - yn ofyniad statudol yn unig ond mae hefyd yn rhan anhepgor o’r broses ddrafftio.

Bydd canllawiau eglur ac awdurdodol yn hanfodol i alluogi cyfraith gydraddoldeb newydd i gyflawni’i haddewid; dyma’ch cyfle i’n helpu i lwyddo.

Rydym wedi creu porth ymgynghori ar-lein a fydd yn eich galluogi i gynnig sylwadau ar unrhyw un neu bob un o’r tri chanllaw drafft. Mae’r porth yn ei gwneud hi’n haws i chi rhoi sylwadau ar adrannau o ganllawiau sydd fwyaf perthnasol i chi neu’ch sefydliad, a gallwch ddewis fersiwn sydd fwyaf perthnasol i’ch anghenion e.e. fel defnyddiwr neu ddarparwr gwasanaeth, cyflogwr neu cyflogai.

Mae ymgynghoriadau gwahanol ar y tri chanllaw drafft:

1. Cyflogaeth
2. Gwasanaeth, Swyddogaethau Cyhoeddus a Chymdeithasau
3. Addysg

Bydd pob ymgynghori ar y canllawiau anstatudol yn dod i ben ar 16 Ebrill 2010

Edrych ac ymateb i’n hymgynghoriad ar y canllawiau drafft drwy ein porth ymgynghori.

Os ydych eisiau mynediad at yr ymgynghori mewn fformat gwahanol, ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0845 604 6610.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar y canllawiau anstatudol drafft ewch i lawr lwytho ein Dogfen C&A.

Os oes gennych ymholiadau pellach, e-bostiwch  NSGConsultation@equalityhumanrights.com

Ymgynghori ar y Codau Ymarfer drafft: cyflogaeth, cyflog cyfartal a gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau

Ar 12 Ionawr 2010 cychwynnom ni’r ymgynghori ar y Codau Ymarfer drafft i gyflogaeth, cyflog cyfartal a gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau. Bydd yr ymgynghori hwn yn sicrhau bod y Codau’n egluro’r gyfraith newydd yn eglur ac yn ei dehongli’n gywir.

Mynd i’r ymgynghori Codau Ymarfer

Os ydych eisiau mynediad at yr ymgynghori mewn fformat gwahanol , ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0845 604 6610.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar yr ymgynghori Codau Ymarfer drafft lawr lwythwch ein dogfen C&A.

Os oes gennych ymholiadau pellach, e-bostiwch COPConsult@equalityhumanrights.com


Nodwch os gwelwch yn dda, mae’r drafftiau rydym yn ymgynghori arnynt wedi’u seilio ar fersiwn y Mesur a ddaethpwyd o’r Tŷ Cyffredin ar 3 Rhagfyr 2009. Ni adlewyrchir unrhyw newidiadau a wnaethpwyd ers y dyddiad hwnnw yn y canllawiau drafft. Seilir fersiynau terfynol o’r canllawiau ar fersiwn y mesur a dderbyn Cysyniad Brenhinol a daw yn Ddeddf Senedd, gan gynnwys unrhyw newidiadau a gytunwyd gan y Senedd ers mis Rhagfyr. Ceir fersiynau diweddarach o’r mesur ar wefan y Senedd.

 

back to top