Ymgynghori ar Godau Ymarfer y Mesur Cydraddoldeb

Gwahoddiad i gymryd rhan yn yr ymgynghori ar Godau Ymarfer drafft y Mesur Cydraddoldeb

Diolch am gymryd rhan yng ngham cyntaf ein hymgynghori ar Godau Ymarfer drafft y Mesur Cydraddoldeb. Mae’r cymal hwn yn cwmpasu tri agwedd o’r Mesur Cydraddoldeb - cyflogaeth, cyflog cyfartal a gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau.

Dolen gyflym i'r Codau Ymarfer drafft a'r holiaduron ymateb

Y Mesur Cydraddoldeb newydd yw’r darn mwyaf arwyddocaol o ddeddfwriaeth gydraddoldeb ers blynyddoedd lawer. Bydd yn symleiddio, cyflymu a chryfhau’r gyfraith, rhoi gwell ddiogelwch i unigolion rhag gwahaniaethu annheg a bydd yn ei gwneud hi’n haws i gyflogwyr a chwmnïau i ddeall eu cyfrifoldebau. Hefyd bydd yn gosod safon newydd i’r sawl sy’n darparu gwasanaeth i drin pawb ag urddas a pharch.

Yn unol â’n pwerau statudol, rydym yn cynhyrchu codau drafft i’r Mesur Cydraddoldeb wrth i’r Mesur wneud ei ffordd drwy’r Senedd. Mae hyn i sicrhau y bydd y codau terfynol ar gael i gefnogi’r Ddeddf unwaith y daw i rym ac i roi cymaint o amser a phosibl i chi ymateb a llywio fersiynau terfynol y codau. Nid yw’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i chi ddylanwadu ar fersiwn terfynol y mesur gan mae cyfrifoldeb y Senedd yw hynny.

Diben y Codau Ymarfer yw egluro’r ddarpariaeth statudol newydd i sicrhau y bydd y gyfraith yn cael ei gweithredu’n gyson gan is-lysoedd a thribiwnlysoedd. Hefyd bydd hynny’n helpu i wneud y gyfraith yn fwy hygyrch i gynulleidfa ehangach, fel y rheini sydd â rhwymedigaethau ganddynt a’r rheini sydd â hawliau ganddynt (neu’u cynrychiolwyr). Wrth i ni ddrafftio’r dogfennau hyn rydym yn gwbl ymwybodol y dylent adlewyrchu anghenion, disgwyliadau ac iaith y bobl fydd yn eu defnyddio. Nid yw’r ymgynghoriad hwn yn ofyniad statudol yn unig ond hefyd yn rhan annatod o’r broses ddrafftio. Fodd bynnag, gan fod y Mesur yn dal i wneud ei ffordd drwy’r senedd mae’r codau drafft hyn oherwydd eu natur heb eu gorffen mewn rhannau a byddant yn agored i’w diwygio wrth i’r Mesur ei hun gael ei wella, ac yn wir wrth ymateb i’ch sylwadau. Hefyd bydd y fersiynau terfynol yn cynnwys croes gyfeiriadau llawn i benodau a rhannau eraill y codau.

Mae tri ymgynghoriad gwahanol ar y canllawiau drafft:

1. Cyflogaeth – nodwch mai Rhoi Cyfraith Gydraddoldeb ar Waith yw enw pennod 4 yn awr
2. Cyflog Cyfartal 
3. Gwasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau

 Gallwch ddewis gynnig sylwadau ar unrhyw un neu bob un o’r tri chanllaw drafft; gallwch hefyd ddewis i roi sylwadau ar rannau’r canllawiau sydd fwyaf perthnasol i chi neu’ch sefydliad. Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn ymatebion i nifer o gwestiynau penodedig sydd wedi’u hamlinellu yn yr ymgynghoriadau, ac unrhyw sylwadau ychwanegol yr hoffech eu cyfranogi.

 Bydd canllawiau eglur ac awdurdodol yn hanfodol i alluogi cyfraith gydraddoldeb newydd i gyflawni’i haddewid; dyma’ch cyfle i’n helpu i lwyddo.

Codau Ymarfer drafft ar gyfer ymgynghori a holiaduron ymateb i'w lawr lwytho

Ceir isod y Codau Ymarfer drafft a’u holiaduron cyfatebol yr hoffem i chi gwblhau. Os ydych eisiau mynediad i’r ymgynghoriad mewn fformat gwahanol, ffoniwch ein Llinell Gymorth ar 0845 604 6610.
 
Defnyddiwch yr holiaduron i nodi unrhyw adrannau lle rydych o’r farn nad ydym wedi llwyr esbonio’r rhwymedigaethau a’r hawliau newydd yn gywir yn ôl y gyfraith. Unwaith daw'r cyfnod ymgynghori i ben byddwn yn defnyddio’r holiaduron i lywio proses ddrafftio terfynol y codau cyn eu cyflwyno gerbron y Senedd.

Ymgynghori ar God Ymarfer drafft ar gyflogaeth

 

Lawr lwytho’r Cod Ymarfer drafft: Word versionPDF version

Lawr lwytho’r holiadur ymgynghori:  Word version | PDF version

Ymgynghori ar God Ymarfer drafft ar gyflog cyfartal

Lawr lwytho’r Cod Ymarfer drafft: Word versionPDF version

Lawr lwytho’r holiadur ymgynghori:  Word version | PDF version

Ymgynghori ar God Ymarfer drafft ar wasanaethau, swyddogaethau cyhoeddus a chymdeithasau

Lawr lwytho’r Cod Ymarfer drafft:: Word versionPDF version

Lawr lwytho’r holiadur ymgynghori:  Word version | PDF version

Dyddiadau ymgynghori

Mae’r ymgynghori’n agor dydd Mawrth 12 Ionawr 2010 ac yn cau dydd Gwener 2 Ebrill 2010.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn ag ymgynghori ar y Codau Ymarfer ebostiwch COPConsult@equalityhumanrights.com
 


Nodwch os gwelwch yn dda, mae’r drafftiau rydym yn ymgynghori arnynt wedi’u seilio ar fersiwn y Mesur a ddaethpwyd o’r Tŷ Cyffredin ar 3 Rhagfyr 2009. Ni adlewyrchir unrhyw newidiadau a wnaethpwyd ers y dyddiad hwnnw yn y canllawiau drafft. Seilir fersiynau terfynol o’r canllawiau ar fersiwn y mesur a dderbyn Cysyniad Brenhinol a daw yn Ddeddf Senedd, gan gynnwys unrhyw newidiadau a gytunwyd gan y Senedd ers mis Rhagfyr. Ceir fersiynau diweddarach o’r mesur ar wefan y Senedd.

 

back to top