Deddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi’i ymateb i’r Comisiwn ar y Ddeddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig, Yr achos o blaid y Ddeddf Hawliau Dynol. Mae’r ymateb yn darparu dadansoddiad a thystiolaeth o pam y dylid cadw holl fecanweithiau’r Ddeddf Hawliau Dynol (DHD). Hefyd, rydym yn dadlau mai canolbwyntio ar wella dealltwriaeth a chymhwysiad y DHD y dylid ei wneud, yn hytrach na diddymu’r ddeddf.

Barn y Comisiwn yw bod y DHD yn darparu diogelwch hanfodol i unigolion rhag troseddau hawliau dynol, a bod rhaid ei diogelu a’i chadw. Mae’r DHD wedi’i saernïo’n ofalus i gydbwyso rhwymedigaethau rhyngwladol Prydain â’n confensiynau cyfansoddiadol. Yn arbennig, mae’n sicrhau sofraniaeth y senedd a rhan sylfaenol i farnwyr wrth ddehongli’r Confensiwn.

Bydd y Comisiwn yn llunio dau ymateb pellach i’w cyflwyno i’r Comisiwn ar y Ddeddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig dros y misoedd nesaf:

  • Cyflwyno sylwadau ar ba hawliau dynol ychwanegol o bosibl y byddai angen eu hymgorffori yn ein cyfraith ddomestig y tu hwnt i’r rheiny sydd eisoes yn y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol
  • Cyflwyno sylwadau o ran swyddogaeth a diwygiad y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol

 Ar 18 Mawrth 2011, sefydlodd y llywodraeth Gomisiwn annibynnol ar y Ddeddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig. Mae’r cylch gorchwyl a ganlyn ganddo:

"Bydd y Comisiwn yn ymchwilio i gread y Ddeddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig sy’n ymgorffori ac yn ychwanegu at ein holl rwymedigaethau o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Bydd y ddeddf  hefyd, yn sicrhau bod yr hawliau hyn yn rhan o gyfraith y Deyrnas Unedig, yn diogelu ac ehangu’n rhyddfreiniau.

Bydd yn ymchwilio i sut mae’r rhwymedigaethau hyn yn cael eu gweithredu a’u rhoi ar waith, ac yn ystyried dulliau i hyrwyddo dealltwriaeth well o hyd a lled wirioneddol y rhwymedigaethau a’r rhyddfreiniau hyn.

Dylai ddarparu cyngor dros dro i’r Llywodraeth ar y broses Interlaken, sy’n dal i fynd yn ei flaen i ddiwygio llys Strasbourg cyn ac yn dilyn Cadeiryddiaeth y Deyrnas Unedig o Gyngor Ewrop.

Dylai ymgynghori gyda’r cyhoedd, y farnwriaeth, cyrff deddfwriaethol a  gweinyddiaethau datganoledig, ac anelu i adrodd erbyn diwedd 2012 fan pellaf."

Hefyd, gallwch adolygu’n hymchwil a’n hymatebion blaenorol o ran y Ddeddf Hawliau Dynol i’r Deyrnas Unedig, isod.

back to top