Mae gennym gylch gwaith statudol i hyrwyddo a monitro hawliau dynol; ac i ddiogelu, gorfodi a hybu cydraddoldeb ar draws y saith maes a 'warchodir'  - oed, anabledd, rhyw, hil, crefydd a chred, cyfeiriadedd rhywiol ac ailbennu rhyw.

Fideo nodwedd Amdanom niYr hyn a wnawn

Canfyddwch am ein gwaith a sut rydym yn rhoi ein gweledigaeth ar waith.
 

Dyma’n Comisiynwyr

Bu rhai newidiadau yn ein bwrdd yn ddiweddar.

Aelodau Pwyllgor Cymru

Mae’r Comisiwn yn edrych I benodi aelodau newydd I ymuno â ï Phwyllgor Statudol Cymru.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb

Mae’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth yma i roi cyngor, gwybodaeth a chanllaw am ddim i unigolion ar gydraddoldeb, gwahaniaethu a materion hawliau dynol.

Sut i gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb
 

 

Ein cynllun strategol

Cyflwynwyd ein cynllun strategol newydd gerbron y Senedd ar 27 Mawrth 2012. Mae’n amlinellu ein tair blaenoriaeth strategol allweddol ar gyfer 2012-2015 a’n gweledigaeth o Brydain fodern, lle trinnir pawb ag urddas a pharch, sy’n ei sbarduno.

Cyfarfodydd Bwrdd

Rydym yn cyhoeddi cofnodion a phapurau o’n cyfarfodydd Bwrdd.

Ymchwil

Mae’r Comisiwn yn cynhyrchu ymchwil ansoddol a meintiol i gefnogi prosiectau yn ein blaenoriaethau strategol.

Y Comisiwn yng Nghymru

Canfyddwch am Bwyllgor Cymru a gwaith y Comisiwn yng Nghymru.

 

Cynllun cydraddoldeb

Darllenwch ein cynllun cydraddoldeb ac asesiadau effaith ar gydraddoldeb.

Cyllid o’r Comisiwn

Gwybodaeth am gyllid a grantiau sydd ar gael i asiantaethau sy’n gweithio ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gwybodaeth i gyflenwyr

Canfyddwch fanylion caffael a wneir gan y Comisiwn.

Y Comisiwn yn yr Alban

Canfyddwch am Bwyllgor yr Alban a gwaith y Comisiwn yn yr Alban.