Gweledigaeth a chenhadaeth

Ein mandad

Rhoddodd y Senedd fandad i’r Comisiwn i herio gwahaniaethu, a diogelu a hybu hawliau dynol.

Ein gweledigaeth

Rydyn ni wedi ymroddi i’r weledigaeth o Brydain fodern lle caiff pawb eu trin ag urddas a pharch, a lle mae gennym oll gyfle cyfartal i lwyddo.

Ein cenhadaeth

Catalydd er newid a gwelliant o ran cydraddoldeb a hawliau dynol.

Ein swyddogaethau

  • Rheoleiddiwr  strategol yn canolbwyntio ar ganlyniadau
  • Hyrwyddwr safonau ac arfer dda
  • Canolfan gwybodaeth ac arloesedd awdurdodol
  • Partner dibynadwy.

Cynllun Strategol 2012-2015

Cyhoeddwyd ein cynllun strategol cyfredol ar 27 Mawrth 2012. Darganfyddwch ragor ynghylch ein cynllun strategol 2012-2015.

Dogfen Fframwaith y Comisiwn

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi dogfen fframwaith newydd sy’n amlinellu’i berthynas â’r llywodraeth a sut mae’n gweithredu fel Corff Hyd Fraich annibynnol (ALB). 
 
Lluniwyd y ddogfen fframwaith mewn partneriaeth â’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, yr adran sy’n noddi’r Comisiwn. Lluniwyd hi i gydweddu â darpariaeth Deddf Cydraddoldeb 2006, sy’n diogelu annibyniaeth weithredol y Comisiwn.
 
Mae’r ddogfen yn rhoi manylion am sut mae’r Comisiwn yn gweithredu ym maes rheolaethau gwario, recriwtio ac ateb cwestiynau seneddol. A hyn mewn modd sy’n sicrhau ei fod yn gallu cyflawni’i swyddogaethau statudol wrth aros yn gwbl atebol am ei berfformiad corfforaethol a’i ddefnydd o arian cyhoeddus.

Darllen y ddogfen fframwaith
Darllen y ddogfen egwyddorion cyffredinol
Darllen y llythyr gan y Gweinidog Menywod a Chydraddoldeb
 

back to top