Ein Cynllun Cydraddoldeb

Fel awdurdod cyhoeddus, mae gan y Comisiwn ofynion cyfreithiol yn ôl y dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol i hyrwyddo cydraddoldeb ym meysydd anabledd, rhyw a hil. Mae’n cynllun cydraddoldeb tair blynedd gyntaf yn gosod sut y byddwn yn ateb y gofynion cyfreithiol hynny tra byddwn hefyd yn mynd i’r afael â’r meysydd arall o gydraddoldeb rydym yn cwmpasu - oed, crefydd neu gred a chyfeiriadedd rhywiol, yn ogystal â hawliau dynol. Dyma’n cynllun cydraddoldeb sengl gan ei fod yn adlewyrchu cylch gwaith llawn y Comisiwn.

Mae’r cynllun cydraddoldeb tair blynedd yn disgrifio sut fydd y Comisiwn yn cyflawni’i ofynion moesol, cymdeithasol a chyfreithiol i roi cydraddoldeb yn greiddiol i bopeth a wnawn. Yn cwmpasu’r cyfnod o Ebrill y cyntaf 2009 tan Ebrill y cyntaf 2012 mae gan y cynllun gysylltiad agos â’n cynllun strategol tair blynedd.

Yn unigryw, gwaith craidd y Comisiwn yw cydraddoldeb a hawliau dynol. Felly ni ddylid cymryd y cynllun hwn yn ei gyfanrwydd fel model i’w ddilyn gan sefydliadau arall â chylchoedd gwaith gwahanol.

Cyhoeddwyd y cynllun ar y cyntaf o Ebrill 2009 ac mae’n gyson â’n cynllunio busnes a strategol. Gellir lawr lwytho copïau isod:

• Cynllun Cydraddoldeb 2009 -2012 (Pdf)
• Cynllun Cydraddoldeb 2009-2012 (Word, 544 kb)
• Cynllun Cydraddoldeb – Fersiwn Hawdd ei Ddarllen(Pdf) (yn Saesneg yn unig)

I sicrhau nad yw ein polisïau, arferion a swyddogaethau’n effeithio er gwaeth neu’n gwahaniaethu’n erbyn unrhyw grŵp cydraddoldeb,  rydym yn ymgymryd ag asesiadau effaith cydraddoldeb.

Canfyddwch fwy ar ein blaenoriaethau cydraddoldeb ac adborth yr ymgynghoriadau rydym yn cynnal wrth ddatblygu’n cynllun.


Cysylltu â ni


Os hoffech wybodaeth bellach ar y cynllun, neu i roi sylwadau arno, gallwch ebostio ni ar  equalityscheme@equalityhumanrights.com  neu ysgrifennu at:

Equality Scheme Team
Equality and Human Rights Commission
Arndale House
Arndale Centre
Manchester M4 3AQ
Ffôn:  020 3117 0235
Ffacs:   01925 884 275

Hefyd cysylltwch â ni drwy ein llinell gymorth.
 

back to top