Ein cynllun strategol - rhagair

Rhagair

Am y tro cyntaf, mae gan gorff statudol y cyfrifoldeb i amddiffyn, gorfodi a hyrwyddo cydraddoldeb ar draws y saith maes ‘gwarchodedig’ – oedran, anabledd, rhyw, hil,crefydd a chred, cyfeiriadedd rhywiol ac ailbennu rhywedd.

Mae’r cynllun yn crynhoi ein blaenoriaethau ac yn gosod cyfres o raglenni a phrosiectau rydym yn meddwl bydd yn helpu i wneud Prydain yn lle tecach, mwy cyfartal, gyda llai ohonom yn debygol o wynebu gwahaniaethu a mwy ohonom yn gallu cyflawni’n potensial yn llawn. Yn benodol, mae’r cynllun hwn yn mynd i’r afael â’r cwestiwn o sut bydd y Comisiwn yn cefnogi rhoi’r Mesur Cydraddoldeb ar waith.

Ond mae’r hyn sydd wrth galon ein cenhadaeth, sef ein mandad integredig, yn golygu y byddwn yn gweithredu ar draws pob maes rydym yn gyfrifol amdano, yn hyrwyddo tegwch drwy newid strwythurol sydd o fudd i’r 60 miliwn o bobl ym Mhrydain. Byddwn yn barod bob amser i fynd i’r afael â materion penodol gwahaniaethu, anghydraddoldeb a methiannau o ran hawliau dynol sydd o bwys i bob un o’r grwpiau gwarchodedig rydym yn ymwneud â nhw.

Ni all cymdeithas deg fodoli os erys oedran, anabledd, rhyw, hil, crefydd a chred, cyfeiriadedd rhywiol ac ailbennu rhywedd fel arwyddion anfantais; ac ni all cynnydd parhaol neu ddwfn fod ar gyfer grwpiau dan anfantais oni bai y gallwn wneud achos cadarn dros degwch sy’n cynnwys pawb.

Wrth gyflwyno’r cynllun hwn ni fyddwn yn gweithio ar ein pennau ein hunain. Mae gennym eisoes ddwsinau lawer o sefydliadau partner sy’n rhannu ein hymrwymiad i gydraddoldeb, cysylltiadau da a hawliau dynol, a chredwn ei bod yn hanfodol ein bod yn gweithio ar y cyd yn agos gyda nhw.

Hoffwn ddiolch i’r holl bobl a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ac a gynigodd eu mewnwelediadau, tystiolaeth, profiad a syniadau i ni. Derbyniasom dros 400 o gyfraniadau i’r ymgynghoriad ar-lein a chroesawu dros 780 o gyfranogwyr i ddigwyddiadau ledled Cymru, Lloegr a’r Alban. Heb y cyfraniadau hynny ni fyddai wedi bod yn bosibl datblygu cynllun a oedd wedi’i anelu at y targedau cywir neu a allai weithio yn y byd go iawn.

Roedd y bobl a oedd yn cymryd rhan yn y broses hon yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd busnes, gwasanaethau cyhoeddus, y sectorau gwirfoddol a chymunedol, undebau llafur, y byd academaidd ac roeddent yn cynrychioli diddordebau a phryderon amrywiaeth lawn y gymdeithas Brydeinig. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn gwneud y gwaith o ddydd i ddydd o hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol. Ni allaf or-ddatgan y ddyled sydd gan y Comisiwn i’r rhai sy’n gweithio ar y rheng flaen – am y gwaith dyddiol hynny ac am ddod a’u harbenigedd i’r adwy i hwyluso datblygiad ein strategaeth.

Yn y tair blynedd sydd i ddod bwriadwn wneud y mwyaf o’r perthynasau rydym wedi bod yn eu hadeiladu gyda phobl a sefydliadau sydd â diddordeb yng ngwaith y Comisiwn a byddwn yn dod o hyd i fwy o ffyrdd o sicrhau cyngor arbenigol llawer ohonynt yn ein prosiectau ac wrth i ni wneud penderfyniadau. Gall y gwaith caled o gyflwyno’r strategaeth hon ond llwyddo gyda chyfranogiad y glymblaid ehangaf. Rwyf yn gobeithio ac yn credu y bydd ein cynlluniau’n cyd-fynd â’r uchelgais hwnnw.

Trevor Phillips
Cadeirydd, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Am Wybodaeth Bellach

Crynodeb o'r Cynllun Strategol (PDF) 

back to top