Ymgynghori ar ein cynllun strategol 2012-15

Rydym wedi lansio ymgynghoriad 60 diwrnod i’n helpu i lunio ein cynllun strategol nesaf ar gyfer 2012-15. Bydd y cynllun yn cwmpasu ein bwriadon a blaenoriaethau a gyflwynir gerbron y Senedd ym mis Ebrill 2012. Rhydd yr ymgynghoriad gyfle i bawb roi sylw ar genhadaeth a swyddogaethau arfaethedig y Comisiwn a’r materion hawliau dynol allweddol ar gyfer 2012-15. Terfyn amser ar gyfer ymatebion yw 12 Rhagfyr 2011.

Y broses ymgynghori

Mae cydraddoldeb, hawliau dynol a pherthynas dda rhwng pobl yn effeithio arnom oll, waeth beth yw ein cefndiroedd, felly rydym yn ymrwymedig i ymgynghori’n ystyrlon a chysylltu â phawb sydd â diddordeb yng ngwaith y Comisiwn. Felly mae ein proses cynllunio strategol yn cynnwys tri cham ymgynghori ac ymgysylltu â’n rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Mae’r ymgynghoriad cyfredol yn ymwneud â cham dau’r broses.
 

Cam un – wedi dod i ben

Ffurfiodd yr ymgynghoriad 30 diwrnod hwn, a lansiwyd ar 23 Mehefin 2011 ac aeth ymlaen tan 22 Gorffennaf 2011, cam cyntaf ein proses cynllunio strategol. Rhoddodd gyfle i gyfranogwyr ddweud eu barn wrthym am ein cynllun strategol ar gyfer 2009-2012 a pha mor llwyddiannus yr ydym wedi bod wrth gadw’n haddewid am y deg peth y dywedom y byddem yn cyflawni.

Darllen mwy am gam un ein hymgynghoriad

Ymgynghoriad ar gynllun Strategol y Comisiwn 2012-15: Holiadur Cam un Word
Ymgynghoriad Cynllun Strategol 2009-2012: Ymatebion Cam un Word
Ymgynghoriad Cynllun Strategol 2009-2012: Crynodeb Ymatebion Cam un Word
 

Cam dau – ymgynghori agored

Rydym yn awr yn cynnal ymgynghori 60 diwrnod i roi cyfle ichi roi sylw ar ein cenhadaeth a swyddogaethau arfaethedig, a’r materion cydraddoldeb a hawliau dynol allweddol. Mae dwy ddogfen yn gysylltiedig â’r ymgynghori hyn. Lawr lwythwch y fformat sy’n well gennych.

Mae’r ddogfen gyntaf yn cynnwys gwybodaeth ategol i’ch helpu i gwblhau’r ail ddogfen - ein holiadur. Bwriedir ichi ddefnyddio’r ddogfen gwybodaeth atodol fel canllaw gyfeirio wrth lenwi’r holiadur. Felly, rydym wedi cynnwys cwestiynau i chi gyfeirio atynt yn y ddogfen ategol i’ch helpu i gyplysu pob cwestiwn i’r pwnc mwyaf perthnasol.

Os cewch unrhyw drafferth wrth gwblhau’r holiadur hwn yn eich fformat ffafriol, cysylltwch â ni.

Gwybodaeth ategol ar gyfer yr holiadur

Ymgynghori cynllun strategol 2012-15: gwybodaeth ategol cam dau Word

Ymgynghori cynllun strategol 2012-15: Holiadur cam dau

Mae’r ymgynghoriad yn para tan 12 Rhagfyr 2011. Ymatebwch erbyn y dyddiad hwn os gwelwch yn dda.
 

Cam tri

Byddwn yn lansio’r ymgynghoriad terfynol 30 diwrnod yn ceisio barnau ar ein cynllun strategol drafft yn gynnar yn 2012.  Rydym yn bwriadu cynnal grwpiau ffocws pellach a rhoi cyfle i bawb i roi ei sylw ar y cynllun drafft cyn i ni ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2012. Hefyd, gadawn wybod i chi p’un a ydym wedi cynnwys eich mewnbwn a sut y gwnaethom hynny.

 

Gyda gostyngiad sylweddol yn ein cyllideb, mae’n bwysicach nag erioed i’r Comisiwn flaenoriaethu’r hyn a wnawn, ac i ddefnyddio’n hadnoddau’n effeithiol a dangos gwir werth am arian. Rydym yn bwriadu i gynnwys yn weithredol gymaint o bobl â phosibl yn y broses hon ac ystyriwn ef yn sgwrs agored gyda’n rhanddeiliaid hyd i ni lunio’r Cynllun Strategol 2012-2015 terfynol.
Os hoffech gyfrannu i’r ymgynghoriad mewn ffordd wahanol  neu ddefnyddio fformat arall, cysylltwch â’n Llinell gymorth i drafod eich gofynion.
Os oes unrhyw ymholiadau gennych am gynnwys neu broses yr ymgynghori hyn e-bostiwch  strategicplanconsultation@equalityhumanrights.com

 
 

back to top