Ein cynllun strategol

Edrych yn ôl i gynllunio ymlaen

Ar 23 Mehefin 2011 rydym yn lansio’r cam ymgynghori cyntaf o dair i ddatblygu ein cynllun strategol nesaf ar gyfer 2012-2015. Mae Cam un yn bwrw golwg ar ein cynllun strategol cyfredol ac i’r graddau yr ydym wedi gwireddu’n haddewid ynglŷn â’r deg o bethau yr oeddem yn bwriadu eu cyflawni. Rydym wedi cyhoeddi holiadur a gwybodaeth ategol ac rydym am ymgynghori a chynnwys pob un sydd â diddordeb yn ein gwaith.

Darllenwch fwy am yr ymgynghoriad

Ein cynllun strategol 2009-12

Mae ein strategaeth yn seiliedig ar ein gweledigaeth o Brydain well ac wedi’i sefydlu ar egwyddorion tegwch a pharch, ein dyletswydd statudol i ddileu gwahaniaethu, ac anghenion y gymdeithas y gweithredwn ynddi.
 

Ein 5 blaenoriaeth strategol

 

  1. Sicrhau a rhoi fframwaith rheoleiddio a deddfwriaethol effeithiol ar waith i gydraddoldeb a hawliau dynol
  2. Creu Prydain decach, gyda chyfleon bywyd cyfartal a mynediad at wasanaeth i bawb
  3. Adeiladu cymdeithas heb rhagfarn, hyrwyddo cysylltiadau da a meithrin diwylliant cydraddoldeb a hawliau dynol dirgrynol
  4. Hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o hawliau a dyletswyddau – cyflwyno cyngor ac arweiniad amserol a chywir i unigolion a chyflogwyr
  5. Adeiladu sefydliad awdurdodol ac ymatebol.


Gwelwch hefyd:

• Ein Cynllun Busnes 2009/10
• Ein Hadroddiadau Blynyddol

 

 

 

 

back to top