Ymgynghoriad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar yr atodiad oedran

Pobl o oedran gwahanol ar fws

Mae’r ymgynghoriad hwn gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar ganllaw drafft ynglŷn â gwahaniaethu ar sail oedran.Canfyddwch ragor a chymryd rhan yn yr ymgynghoriad

 

 

marriage

Canllaw Deddf Priodas (Cyplau o’r un rhyw) 2013 

Mae’r Comisiwn wedi llunio set o ganllawiau yn egluro goblygiadau cydraddoldeb a hawliau dynol y Ddeddf Priodas (Cyplau o’r un rhyw) 2013   Darllen y canllaw 

Asiantau yn dangos cynnydd wrth atal aflonyddu ar sail anabledd

Un flwyddyn ers argymhellion y Comisiwn i asiantau cyhoeddus, mae’r Comisiwn wedi llunio adroddiad yn dangos maint y cynnydd a wnaed.

Darllen yr adroddiad a’r ymatebion swyddogol gan asiantau

Canllaw Technegol – Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi Canllaw Technegol yn ymwneud â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r canllaw yn darparu cyfarwyddyd awdurdodol, cynhwysfawr a thechnegol ar fanylion y gyfraith. Darllenwch fwy.
 

Cymryd yr awenau: Arweiniad ynglŷn â chroesawu cwsmeriaid a chŵn cymorth ganddynt

Mae’r Comisiwn a VisitEngland wedi llunio’r canllaw hwn i helpu busnesau twristiaeth i groesawu pobl ag anghenion mynediad. Lawr lwytho copi.

Ymchwiliad i'r diwydiant glanhau

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn galw am dystiolaeth gan gwmnïau glanhau masnachol a glanhawyr fel rhan o archwiliad manwl i arferion recriwtio a chyflogaeth yn y diwydiant. Darllen rhagor.

Ymchwiliad i Aflonyddu ar sail Anabledd

Dengys adroddiad newydd o’r Comisiwn, ‘Dod i’r amlwg: maniffesto dros newid’ fod rhai asiantaethau wedi gwneud camau breision i atal aflonyddu ar sail anabledd ond mae angen gwneud llawer mwy.

Fel rhan o’r Ymchwiliad i Aflonyddu ar sail Anabledd archwiliom 10 o achosion difrifol iawn lle bu farw pobl anabl neu niweidiwyd hwy yn ddifrifol. Darllenwch yr achosion.

O'r golwg yng ngolwg pawb

Mae casgliadau’n hymchwiliad ffurfiol yn dangos bod aflonyddu yn brofiad cyffredinol i bobl anabl sy’n byw yng Nghymru. Y llynedd roedd tua 100,000 o oedolion anabl yng Nghymru wedi dioddef gan drosedd ond gwyddom mai dim ond nifer fach o’r achosion yw’r rhain. Darllenwch am ein Hymchwiliad i aflonyddu ar sail anabledd a darganfyddwch ragor ynglŷn â’r camau nesaf i lunio Maniffesto ar gyfer Newid.

Ymchwiliad Gofal Cartref

Rydym yn bwrw golwg ar sut y diogelir a hybir hawliau dynol pobl oedrannus yn Lloegr sydd angen neu’n derbyn gofal a chymorth cartref.